Företrädesemission av aktier i PledPharma AB (publ)

PledPharma AB (publ) (”PledPharma” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av nya aktier (”Företrädesemissionen”). Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen den 11 november 2016.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.