Företrädesemission av aktier i Moment Group AB (publ)

Moment Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Moment Group”) offentliggjorde den 1 april 2019 en nyemission för att stärka Bolagets finansiella ställning, finansiera förvärvet av Minnesota Communication och vidareutveckla befintlig verksamhet. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen den 9 maj 2019.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.