Företrädesemission av aktier i IRRAS AB (publ)

Styrelsen för IRRAS AB (publ) (”IRRAS” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Premier Growth Market: IRRAS) har beslutat, med stöd av emissionsbemyndigandet från den extra bolagsstämman den 2 mars 2020, att genomföra en nyemission av aktier om cirka 217 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.