Företrädesemission av aktier i Dustin Group AB (publ)

Dustin Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Dustin”) offentliggjorde den 14 September 2018 en nyemission för att fortsätta Bolagets förvärvsambitioner på befintliga marknader. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna stamaktier i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen den 17 oktober 2018.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.