Företrädesemission av aktier i Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) (“Alelion” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North, ALELIO) offentliggjorde den 18 februari 2019 att styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma och för denna föreslå att bemyndiga styrelsen att besluta om en företrädesemission. Styrelsen beslutade den 28 april 2019, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman 2 april 2019, om att genomföra en företrädesemission om cirka 135 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”). Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna stamaktier i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen den 6 maj 2019.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.