Företrädesemission av aktier i AcadeMedia AB (publ)

I samband med att AcadeMedia offentliggjorde förvärvet av Vindora den 12 september 2017 aviserade AcadeMedia också sin avsikt att genomföra en företrädesemission för att delfinansiera förvärvet av Vindora. En mindre del av nyemissionslikviden är tänkt att användas i expansion av den internationella verksamheten. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna stamaktier i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen den 28 november 2017.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.