Business Support

Med ständiga förändringar och förbättringar ser vi till att samtliga affärsområden får det stöd de behöver och därmed kan ägna sig åt affärsverksamheten till fullo. 

IT ansvarar för koncernens gemensamma IT-system.

Human Resources (HR) ansvarar för rekrytering, employer branding, kompetensutveckling, arbetsmiljö, lönehantering och förmåner.

Kreditavdelningen ansvarar i huvudsak för den svenska kreditverksamheten.

Financial Control ansvarar för Carnegiekoncernens legala rapportering och redovisning. Här kan du arbeta inom redovisning och rapportering samt skattefrågor.

Treasury ansvarar för och hanterar det löpande likviditetsbehov som uppstår i Carnegies verksamhet. Reconciliations utgör en viktig kontrollfunktion mot bakgrund av det stora antalet transaktioner som Carnegies verksamhet medför.

Legal har det övergripande ansvaret för koncernens samtliga interna legala frågor. De biträder samtliga affärsenheter med sin expertis.

Compliance arbetar med att aktivt stödja affärsverksamheten och ledningen för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och regler samt ansvara för kvalitetssäkring och implementering av interna regler.  

Internservice består av kontors- och fastighetsservice, reception och restaurang.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.