Business Support

För att skapa förutsättning till effektiva processer och driva företaget framåt i alla led, är det viktigt med driven och kompetent personal på alla våra avdelningar. Det är av yttersta vikt för Carnegie att vara compliant och skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetare och kunder på alla plan.

För att kunna ge bästa möjliga rådgivning till våra kunder behövs ständigt kompetenta specialister inom följande områden:  

IT - som ansvarar för koncernens gemensamma IT-system och digital utveckling.

Human Resources - som ansvarar för rekrytering, employer branding, kompetensutveckling, arbetsmiljö, lönehantering och förmåner.

Kreditavdelningen – som ansvarar för den svenska kreditverksamheten.

Financial Control – som ansvarar för Carnegiekoncernens legala rapportering, redovisning och skattefrågor.

Treasury – som ansvarar för och hanterar det löpande likviditetsbehov som uppstår i Carnegies verksamhet. Reconciliations utgör en viktig kontrollfunktion mot bakgrund av det stora antalet transaktioner som Carnegies verksamhet medför.

Legal – som har det övergripande ansvaret för koncernens samtliga interna legala frågor och biträder samtliga affärsenheter med sin expertis.

Compliance – som arbetar med att aktivt stödja affärsverksamheten och ledningen för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och regler samt ansvarar för kvalitetssäkring och implementering av interna regler.  

Internservice
– som består av kontors- och fastighetsservice och en servicemedveten reception med restaurang.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.