Ansvarsfull rådgivning

Carnegies rådgivning, inom alla affärsenheter, strävar efter att bidra med kunskap till och om företag som medverkar till en hållbar värld. Bolag som lever upp till omvärldens förväntningar och krav på hållbarhet har också bättre förutsättningar att bli goda investeringar.

Hållbara investeringar

Vi arbetar på ett ansvarsfullt och välstrukturerat sätt, både i den egna verksamheten och utifrån våra kunders perspektiv. Vår rådgivning tar hänsyn till både risker och affärsmöjligheter från ett tydligt investerarperspektiv. Allt för att våra kunder ska kunna skapa värde i samhället.

Disclosureförordningen ger ökad transparens

EU har genom Disclosureförordningen, ställt krav på finansiella aktörer som tillverkar finansiella produkter och/eller tillhandahåller investeringsrådgivning om finansiella produkter att vara tydliga med hur hållbarhetsrisk integreras. Genom att vara transparanta i vår syn på hållbarhetsrisker och hur vi integrerar dessa i vårt arbete bidrar vi till att våra kunder kan fatta bra beslut som är hållbara för samhället.

Disclosureförordningen – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbar­hetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Integrering av hållbarhetsrisker i vår kapitalförvaltning

Vi arbetar löpande med att integrera hållbarhetsrisker i de investeringsbeslut som tas i bankens förvaltade fonder, portföljförvaltning och rådgivande förvaltning genom bl.a. genom att integrera FN:s Global Compact (UNGC), inklusive FN:s Principles for Responsible Investments (UNPRI), i den screening som görs av potentiella investeringar och genom att arbeta med diversifiering.

Vårt arbete med FN:s Global Compact (UNGC)

Carnegie har skrivit på FN:s initiativ Global Compact. Vi visar därigenom vårt stöd för de tio principer gällande mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och anti-korruption som vi också har förbundit oss att följa. Läs mer om UNGC på Global Compacts webbplats>

Genom att stödja UNGC undviks exponering mot bolag som producerar eller distribuerar vapen förbjudna enligt internationella konventioner samt investeringar i bolag som inte respekterar mänskliga rättigheter eller som begår allvarliga miljöbrott.

I beslutsprocessen för investeringar screenar vi för UNGC:s principer i samtliga utom en (*) av våra individuella portföljer och fonder för att säkerställa att det stämmer överens med UNGC:s principer.

Inom Carnegie Private Banking har vi även åtagit oss att följa FN:s  Principles for Responsible Investments (UNPRI), vilket innebär att vi ska införliva frågor om miljö, samhälle och bolagsstyrning i vår investeringsanalys och -process, samt att vi ska söka lämplig redovisning av frågor om miljö, samhälle och bolagsstyrning från bolagen som vi investerar i. I analysen och granskningen av ett nytt bolag eller en ny fond ingår en prövning av bolagets/fondens principer och praxis för hållbarhet.

Vi erbjuder våra kunder ett urval av portföljer och fonder från de portföljer som screenats för överensstämmelse med UNGC:s miljöprinciper, och principer om kontroversiella vapenfrågor, till sådana portföljer som också specifikt utesluter fossila bränslen, alkohol, tobak, pornografi, krigsmateriel och spel.

Läs mer om UNGC på Global Compacts webbplats>

Proaktivitet är viktigt för oss

Utöver den screening som vi gör av bolagen/fonderna arbetar vi själva proaktivt med att ta fram förslag på hållbara investeringar som kan vara intressanta för våra kunder. Det kan till exempel handla om företag med teknologier eller verksamheter som bidrar till minskat användande av fossila bränslen eller på annat sätt tar sig an de utmaningar som klimatomställningen innebär.

Hur vi följer upp externa fondförvaltare

Externa fondförvaltare sköter en stor del av Carnegies investeringar. För att kontrollera och följa upp att bolag följer ansvarsfulla investeringsprinciper och metoder har vi anlitat MSCI, en världsledande leverantör av tjänster för screening och uppföljning av bolag och fonder för ansvarsfulla investeringsprinciper. Om vi misstänker brister i hållbarhetsarbetet fortsätter vi med en undersökning och når vi inte önskat resultat är vi beredda att avbryta investeringen.

Diversifiering är viktigt för hanteringen av hållbarhetsrisker

Nyckeln till hanteringen av hållbarhetsrisker är, liksom för generell portföljriskhantering, diversifiering. Alla våra portföljer är, med ett undantag* diversifierade och våra största fonder, Luxemburg-baserade alternativa investeringsfonder, investerar i flera  värdepapper samt aktiva och passiva fonder som i sin tur äger olika värdepapper. Vi innehar endast direkta investeringar i bolag i våra nordiska aktieportföljer och där investerar vi normalt i 30-40 olika bolag per portfölj.

Hur diversifierade portföljer hanterar hållbarhetsrisker

Historiskt sett har de största aktiemarknaderna som helhet haft obetydliga kursreaktioner under de värsta väderrelaterade katastroferna och endast ett fåtal kursförändringar för enstaka bolagsaktier har varit dramatiska. Orkanen Katrina 2005 gick till historien som den mest kostsammas väderrelaterade katastrof någonsin, med skador till en beräknad kostnad av 150 miljarder dollar, av vilka 62 miljarder bars av försäkringsbranschen. Under de efterföljande 1-2 månaderna sjönk kurserna för de hårdast drabbade börsnoterade försäkringsbolagen med 15-25 %. Därför absorberar en portfölj med ett stort antal aktier diversifierade över sektorer sådana risker bra, i synnerhet över längre investeringshorisont.

Energibolag som inte anpassar sig koldioxidsnål eller koldioxidneutral värld riskerar att sjunka i värde över tid om de inte tillräckligt snabbt lyckas ställa om. För oss utgör den risken ingen större påverkan då vikten för hela olje- och gassektorn i jämförelseindex för våra nordiska aktieportföljer just nu understiger 5 %, i vårt jämförelseindex för globala aktieportföljer understiger den 3 % och i vårt jämförelseindex för svenska aktieportföljer är ännu mindre.

Aktier för förnybar energi brukar ha större kurssvängningar än marknaden som helhet och större portföljsvängningar jämfört med exempelvis traditionella energiaktier. Carnegies främsta mål är att leverera attraktiv avkastning för kunderna och samtidigt beakta en rad risker, bl.a. marknadsvolatilitet (kurssvängningar) och hållbarhet.

Så arbetar vi med hållbarhet i fonder inom det rådgivande erbjudandet

Vårt investerarteam analyserar och värderar de investeringar som används inom vårt rådgivande erbjudande utifrån olika kriterier där ESG-perspektivet är en del. Resultatet blir ett urval av fonder som våra rådgivare använder för att sätta samman våra rådgivande portföljer. Urvalet inkluderar både aktiva och passiva alternativ inom svenska aktier, utländska aktier, räntebärande instrument och alternativa investeringar. Målet med listan är att erbjuda de bästa alternativen vi kan hitta inom respektive kategori utifrån ett globalt utbud.

Aktiva fonder – med fokus på Environmental, Social & Governance (ESG)

När vi bedömer aktiva fonder tittar vi på flera olika kriterier däribland ESG. Samtliga aktiva fonder som inkluderas i den rådgivande förvaltningen genomgår en ESG-screening med hjälp av det externa ESG-verktyg som vi använder oss av MSCI. Utifrån vår screeningen framgår det bl.a. om fonden äger bolag där det inträffat negativa ESG-incidenter. För fonder som ingår i det rådgivande erbjudandet kommer det årligen göras en ny screening. Utöver vår screening som görs har våra rådgivare tillgång till information om huruvida den aktiva fonden följer de tidigare beskrivna FN-principerna inom UNGC och UNPRI.

För de fonder som vi äger i någon av våra diskretionära portföljer har vi även en aktiv dialog med förvaltaren angående deras hållbarhetspolicy och, när den inte är tydlig, ställer vi frågor om hur de tar hänsyn till hållbarhetsrisker inom följande områden: miljö, mänskliga rättigheter och kontroversiella vapen.

Skulle det i ESG-screeningen dyka upp något innehav som inte uppfyller hållbarhetskraven inom dessa områden så kontaktar vi förvaltaren och ber om en förklaring till varför detta innehav finns med i portföljen. Då ESG-screeningen är bakåtblickande kan det finnas situationer då bolaget redan har vidtagit åtgärder för att rätta till problemet eller är på väg att ändra sig i rätt riktning. Det kan då vara acceptabelt att äga bolaget trots att det för tillfället har en röd flagga. Om vi däremot inte får någon bra förklaring från förvaltaren eller ser att nödvändiga åtgärder har vidtagits från bolagets sida så väljer vi att exkludera fonden. Det finns dock ingen exakt regel när vi exkluderar i dessa lägen, utan det hanteras som en bedömningsfråga från fall till fall.

Indexfonder

Indexprodukter har som mål att följa det underliggande indexet så bra som möjligt eller i vissa fall även kunna slå index. När en indexprodukt bedöms analyseras därför framförallt hur väl den följer sitt index efter kostnader. För indexfonder som ska handlas på marknaden som en aktie, spelar också likviditeten en viktig roll. Här strävar vi efter att hitta indexfonder med så liten spread (skillnad mellan köp- och säljkurs)som möjligt. För de flesta indexprodukter är ESG inte ett kriterium som vi tittar på. Vi försöker istället hitta produkter som på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt följer sitt index.

Det finns dock en del index som är konstruerade utifrån vissa ESG-kriterier. Det kan exempelvis vara ett aktieindex som utgår ifrån det vanliga indexet, men som sedan exkluderar bolag som inte uppfyller vissa ESG-krav. När vi inkluderar den här typen av indexprodukter så tittar vi på vilka dessa kriterier är och jämför med andra indexprodukter i samma kategori. Våra rådgivare har sedan tillgång till faktablad och en kortare kommentar från indexleverantören där det går att avläsa exakt vilka dessa kriterier är och på så sätt får de ett bra beslutsunderlag i sina diskussioner med våra kunder.

Principal adverse impact (PAI)

Principal adverse impact (PAI) står för negativa konsekvenser för hållbar utveckling och har som syfte att visa investerare och potentiella investerare hur deras investeringsbeslut genom en finansiell aktör kan ha eller inte ha negativa konsekvenser för en hållbar utveckling.  

Carnegie beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i vår diskretionära portföljförvaltning och investeringsrådgivning. Vi screenar investeringar och externa fondförvaltare mot exkluderade sektorer och använder data från MSCI. Analysen från MSCI består av en normbaserad screening mot FN: s Global Compact, vilket inkluderar incidenter som har en negativ påverkan på miljön, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik.  För närvarande beaktar Carnegies försäkringsrådgivning inte negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  

Carnegie väntar för närvarande på de slutgiltiga tekniska standarderna (RTS) för att ytterligare kunna ta hänsyn till och integrera beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i vår diskretionära portföljförvaltning, investerings- och försäkringsrådgivning. 

Du kan läsa mer om vår policy för ansvarsfulla investeringar här>

Vad är ESG?

En vanlig förkortning för hållbara investeringar och står för Environmental, Social & Governance. Investeraren tar hänsyn till miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor.

*Carnegie Active Case är baserad på en koncentrerad lista med nordiska aktier rekommenderade av vårt affärsområde Securities. Den står för 5 % av vårt diskretionärt förvaltade kapital

Carneige Sustainability Award

Hållbarhet är en naturlig del av Carnegie analys av ett företag. 2019 instiftade vi ett pris för att belysa att hållbarhetsparametrar skapar aktieägarvärde.