Din röst är viktig!

Under 2017 har Carnegie inlett ett arbete för att tydligare identifiera våra viktigaste områden och frågor kopplade till hållbarhet. Som ett led i detta arbete är det nödvändigt att förstå vad våra viktigaste intressenter tycker. Du är en av dem, och din röst är viktig!

Vi vore därför tacksamma om du hade möjlighet att svara på frågorna i formuläret nedan.

Formuläret är indelat i tre frågeområden: Ansvarsfull rådgivning, Ansvarsfullt företagande samt Ansvarsfull arbetsgivare. Listan är inte uttömmande och om du anser att någon fråga saknas, ber vi dig att lägga till förslag längst ner i formuläret.


INSTRUKTION: I formuläret nedan, vänligen rangordna hur relevant du upplever att respektive område är för dig i din relation till Carnegie.

A. ANSVARSFULL RÅDGIVNING


 
Etiskt beteende
Att rådgivning är baserad på tydliga principer om och god förståelse för affärsetik och sunda affärsbedömningar.
Integritet och sekretess
Att ha tydliga policies och system som säkerställer integritet och informationssäkerhet.
Service, kunskap och kundanpassad rådgivning
Att rådgivning är baserad på kundinsikter, tillgänglighet och kunskap.
Ansvarsfulla investeringar
Att rådgivning beaktar ESG-perspektivet vid såväl analys som investeringar.
B. ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE


 
Hållbar affärsmodell
Att affärsmodellen borgar för långsiktighet och finansiell stabilitet.
Sund riskkultur och god styrning
Att ha tydliga policies och systemkontroll som säkerställer att lagar följs avseende t ex penningtvätt och ekonomiska brott.
Regelefterlevnad
Att affärsetik och regelefterlevnad genomsyrar hela företaget.
Effektiv kapitalallokering
Att bidra till stabilitet och utveckling i samhället genom att slussa kapital där tillväxten finns.
C. ANSVARSFULL ARBETSGIVARE


 
Kompetensutveckling
Att ha en god förmåga att attrahera de bästa talangerna genom att erbjuda kompetensutveckling och utbildning.
Jämställdhet och mångfald
Att verka för att mångfald representeras i alla perspektiv bland medarbetare och ledande befattningshavare.
Kompensation
Att ha en god förmåga att attrahera de bästa talangerna genom att erbjuda konkurrenskraftiga förmåner.
Hälsa och säkerhet
Att ha effektiva policies och insatser för en arbetsmiljö som premierar hälsa och säkerhet.
Är det något område eller någon fråga som du tycker saknas?

DINA UPPGIFTERFör- och efternamn
Organisation/Företag
 
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.