Likviditet och finansiering

Vid årets slut bestod Carnegies finansiering av eget kapital och förlagslån till 16 procent (18), inlåning från allmänheten till 71 procent(71) och övriga skulder till 13 procent (11) av balansomslutningen. Den stabila finansieringen i form av eget kapital och in- och upplåning från allmänheten var vid årets slut betydligt större än Carnegies totala utlåning. Ut-/inlåningskvoten uppgick till 35 procent (41) för koncernen.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att koncernen inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden eller endast kan göra det till en väsentligt förhöjd kostnad.

För att säkerställa att Carnegie kan fullgöra sina betalningsåtaganden under ett stressat scenario upprätthåller Carnegie en likviditetsreserv. Denna överstiger det förväntade nettokassautflödet under en 30- dagarsperiod av svår stress. Stresstesterna är utformade för att utvärdera potentiella effekter av en serie extrema men möjliga händelser. Likviditeten följs dagligen av Carnegies Treasuryavdelning och prognoser upprättas regelbundet.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.