Risk-, likviditets- och kapitalhantering

Risk innefattar osäkerhet i olika former och är ett naturligt inslag i alla typer av verksamheter. Carnegies förmåga att bedöma och hantera risker och samtidigt hålla tillräckligt med kapital och likviditet för att kunna möta oförutsedda händelser är avgörande för koncernens långsiktiga lönsamhet. Ytterst handlar det om att säkerställa att risker hanteras på ett effektivt sätt och att vi har tillräckligt med kapital och likviditet i förhållande till de risker vi tar. Carnegies riskprofil 

Carnegies riskprofil består av både finansiella och icke-finansiellarisker. De finansiella riskerna, såsom marknads- och kreditrisker, är generellt låga och koncernen har inte haft några förluster av materiell storlek under 2016. De icke-finansiella riskerna innefattar bland annat operativ risk, compliancerisk och ryktesrisk. Carnegie arbetar kontinuerligt med att förbättra skyddet mot denna typ av risker.

Under 2016 har förarbetena startat för implementeringen av bland annat MIFID II samt IFRS 9. Detta kommer under 2017 att övergå i en implementeringsfas för att kunna efterfölja de nya regelverkens ikraftträdande i januari 2018.

Carnegie har utvecklat sitt förhållningssätt och arbete med hållbarhet inom vilket hänsyn tas till såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter. Vi har tydliga policies för att verka för god affärsetik och gott affärsmannaskap i alla delar av verksamheten. Som del av detta ingår det inom riskhanteringarbetet att kontinuerligt hantera dessa frågor och kontrollera att detta förhållningssätt följs.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2019. Alla rättigheter är reserverade.