Risk-, likviditets- och kapitalhantering

I en del av omvärldens förväntningar på Carnegies ansvarstagande finns att banken hanterar sina risker på ett sunt och robust sätt. En sund riskkultur och en robust riskhantering är avgörande för långsiktig ekonomisk framgång, såväl för våra kunder som för Carnegies övriga intressenter. Carnegie har en uttalad låg riskaptit vilket återspeglas i vår riskprofil. 

Vår övergripande riskstrategi är att ta medvetna och kontrollerade finansiella risker som stödjer vår rådgivande verksamhet. Denna typ av verksamhet driver främst icke-finansiella risker såsom operativ risk, compliancerisk och ryktesrisk. De finansiella riskerna, såsom marknads- och kreditrisker, är generellt låga och koncernen har inte haft några förluster av materiell storlek under 2018.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.