Så arbetar vi med hållbarhet

Stimulera ansvarsfulla investeringar

Vi är övertygade om att bolag som lever upp till omvärldens förväntningar
och krav på hållbarhet också har bättre förutsättningar att bli goda investeringar. Detta är utgångspunkten i vår rådgivning, då vi strävar efter att bidra till en hållbar ekonomi och attraktiv avkastning på investeringar.

Frågor kopplat till hållbarhet och ansvarstagande finns med i alla aspekter av vår rådgivning, såväl kring allokering av kapital, hur vi investerar inom vår diskretionära förvaltning, samt inom vår aktieanalys.

Vi är övertygade om att det inte bara är nödvändigt för en hållbar utveckling utan också för att nå bra resultat och avkastning. Ekonomisk tillväxt är nödvändigt för en hållbar utveckling. Den ställer krav på att företag och andra intressenter har tillgång till kapital för att växa, utveckla nya teknologier och innovationer och konkurrera på en internationell marknad.

Carnegie har en unik kunskap om företag och entreprenörer i Norden och slussar kapital dit det gör största nytta och därmed också kan nå bästa avkastning. På så sätt bidrar Carnegie till en hållbar ekonomisk utveckling för privatpersoner, företag, institutioner, kapitalmarknad och samhället i stort.

Vi arbetar på ett ansvarsfullt och välstrukturerat sätt, både i den egna verksamheten och utifrån våra kunders perspektiv. Vår rådgivning beaktar både risker och affärsmöjligheter med tydliga investerarglasögon. Allt för att våra kunder ska kunna skapa värde i samhället.
Det sker också i samklang med bredare globala perspektiv. Carnegie har skrivit på FN:s initiativ Global Compact och stödjer även FN-initiativet Principles for Responsible Investments (UNPRI).

Inom vår kapitalförvaltning innebär det att vi undviker exponering mot bolag som producerar eller distribuerar vapen som är förbjudna enligt internationella konventioner som till exempel kemiska och biologiska vapen, klusterbomber, kärnvapen och personminor. Vi undviker även investeringar i bolag som upprepade gånger underlåter att respektera mänskliga rättigheter eller som begår allvarliga miljöbrott.

I portföljer där vi investerar direkt i enskilda värdepapper – i huvudsak på de nordiska marknaderna – exkluderar vi investeringar i alkohol, tobak, pornografi och vapen, samt är restriktiva avseende spelbolag. Utöver detta kan vi tillhandahålla skräddarsydda lösningar för
större kunder som har specifika krav på exkluderingar.

Externa fondförvaltare sköter en stor del av Carnegies investeringar. Där säkerställer vi att de vi anlitar förstår värdet av att se till både de risker och möjligheter som kan kopplas till hållbarhetsfrågor. Utöver den diskussionen kontrollerar vi fondens exponering ur ett hållbarhetsperspektiv i samarbete med vår externa rådgivare ISS-Ethix.

Carnegie har den bredaste och bästa analysen av nordiska börsbolag. Vi inkluderar både kvantitativa och kvalitativa hållbarhetsparametrar i alla bolag vi bevakar.
Vår aktieanalys premierar bolag som integrerar hållbarhet i sin strategi för att driva tillväxt och som aktivt undviker risker kopplade till hållbarhet och klimatförändringar.
Vår utgångspunkt är att sådana bolag oftast ger bättre avkastning.
Som ett led i den ambitionen delar Carnegiet ut ett hållbarhetspris i tre kategorier bland samtliga bolag som vi bevakar. Syftet är att belysa hållbarhetsparametrar som skapar aktieägarvärde och inspirera företag och investerare genom goda exempel.
När kapital allokeras om ökar pressen på företagens omställningsarbete.

Nyheter