Makttrenden som lyfter ESG

Kvinnor skapar och bestämmer över alltmer av världens privata välstånd. Vad betyder det för planetens framtid? Denna artikel publicerades i nr 2 2021 Insikt december 2021.

Kan du nämna en enda ikonisk finans­karaktär som är kvinna och som det refereras till på investeringsavdel­ningar och handlargolv? Tänkte väl det. Varken i fiktionen eller i verkligheten är det lätt att spontant finna kvinnor.

Männens synlighet betyder inte att de är bättre på att investera. En färsk studie från finanskoncernen Fidelity visar att bolagets kvinnliga kunder över en tioårsperiod ska­pat 0,4 procents högre årsavkastning än de manliga. Ingen enorm skillnad, men kanske vore detta ganska okända faktum en utveck­lande insikt för såväl män som kvinnor.

Mäns investeringsbeteende präglas enligt Fidelity-studien över lag av ett större själv­förtroende och en syn på marknaden som ett spel där man har förmåga och insikt att tajma sina affärer rätt. Rädslan för felbeslut är liten – man tar risken att gambla bort delar av vinsten. Kvinnor tenderar i stället att agera med mindre självförtroende än de borde ha. De samlar in och tar hänsyn till mer fakta än män innan de bestämmer sig. Ändå är färre kvinnor bekväma med att fatta investeringsbeslut.

Det leder till en viktig skillnad i hur ofta man handlar. Män gör förändringar i sina innehav betydligt oftare än kvinnor, som agerar mer långsiktigt. Men det finns evidens för att de individuella inves­terare som handlar allra mest i snitt uppnår en lägre totalavkastning än de som tänker mer långsiktigt. Dessutom anpassar kvinnor tillgångsport­följer mer till sin ålder, vilket resulterar i god diversifiering och riskspridning.

Skiftet av finansiell makt till kvinnor driver på tillväxten för ESG-investeringar.

Kvinnor får de närmaste årtiondena allt större inflytande, bland annat ökar deras styrelserepresentation. Konsultföretaget McKinsey konstaterar att beslutsmakten över en stor del av USA:s privata välstånd år 2030 har skiftats från män till kvinnor, genom arv och ökat investeringsintresse hos kvinnor som själva skapat sitt välstånd.

När det gäller ansvarstagande i vid mening ser vi att kvinnliga internationella ledare samarbetar väl och i större utsträck­ning än män ratificerar internationella avtal. Att utbilda flickor är enligt Världs­banken en global förändringskraft som kan möta flera hållbarhetsutmaningar. Bland annat bidrar det till minskad fattigdom och fler klimatsatsningar inom förnybar energi och rent vatten.

Betyder kvinnors långsiktigare perspek­tiv att de också investerar bättre för framtiden? En studie från kapitalförvaltaren RBC Wealth Management visade att kvin­nor är mer än dubbelt så benägna som män att svara att det är extremt viktigt att bolag som de investerar i införlivar ESG-fakto­rer i sin verksamhet.

Skiftet av finansiell makt till kvin­nor tycks alltså driva tillväxt i ansvars­fulla investeringar, med ett större in­förlivande av värderingar kring vad som är bäst för samhället och plane­ten i investeringsbeslut.

Plockar kvinnorna själv­förtroendet från männen, och männen den hållbara långsiktigheten från kvin­norna? Jag ser fram emot att se en kvinnlig Warren Buffett regera på finans­marknaderna 2030!

Författare

Rebecka
Elkert

Head of Sustainable Investments på Carnegie Private Banking

Relaterade artiklar

Vi tänker grönt, inte svartvitt
Hållbarhet
Johan Holtsjö.

Vi tänker grönt, inte svartvitt

När hållbarhetspolicyer ska tillämpas på konkreta situationer stöter förvaltaren ofta på oväntade nyanser.