Electrolux – avknoppning synliggör betydande övervärden

Vitvarutillverkaren Electrolux hade ett mellanår 2018 med ganska stark motvind från valutaeffekter, högre råvarukostnader och handelstariffer som sänkte resultatet med 3 miljarder SEK under 2018 jämfört med 2017. Störst motstånd mötte – och möter bolaget – på bolagets största marknad USA. Motvinden från dessa externa faktorer har delvis fortsatt även under 2019.

Det har dock inte stoppat det i år hundraårsjubilerande bolaget på Stockholmsbörsen. Fram till årets första kvartalsrapport presenterades i slutet av april hade aktien rusat med drygt 40 procent.

En starkt bidragande faktor är att Electrolux har meddelat att de förbereder en avknoppning och börsnotering av affärsområdet Professionella produkter under 2020. Affärsområdet är verksamt inom främst köks- och tvättutrustning och har en högre tillväxt och väsentligt bättre lönsamhet än övriga Electrolux. Även om Professionella produkter bara utgjorde 7 procent av omsättningen under 2018, bidrog affärsområdet med en femtedel av rörelseresultatet.

En annan faktor är att Electrolux övertygar med att fullt ut kunna kompensera för högre råmaterialkostnader, högre handelstariffer och negativa valutaeffekter. Det är en styrka att prishöjningar och bättre produktmix inom samtliga affärsområden har kompenserat under första kvartalet. Sammantaget resulterade det i en organisk tillväxt på 1,9 procent.

Utöver den planerade uppdelningen av bolaget löper ett effektiviseringsprogram där tillverkningen i Nordamerika och Latinamerika konsolideras. Vi förväntar oss att konsumentdelen av Electrolux når 5,6 procent rörelsemarginal år 2020, vilket är på samma nivå som bolaget har presterat historiskt. När fulla potentialen av kostnadsbesparingsprogrammet nås bör rörelsemarginalen etablera sig över 6 procent.

Det motiverade värdet 295 SEK är baserat på en så kallad SOTP-värdering (Sum Of The Parts), det vill säga summan av värdet av de olika delarna. För konsumentdelen åsätts en ev/ebit-multipel på 9,5x och för affärsområdet Professionella produkter motsvarande 14x. Den senare kan motiveras med högre rörelsemarginaler och tillväxt samt konsolideringsmöjligheter. Med ev/ebit 14x för Professionella produkter så värderas den övriga delen, vitvarudelen för konsumenter, implicit till en krisvärdering, det vill säga i nivå med hur bolaget värderades kring finanskrisen.

Electrolux – avknoppning synliggör värden (Köp, riktkurs 295 SEK)

 • Electrolux visar stor motståndskraft mot omvärlden och har med prishöjningar och bättre produktmix kompenserat för motvind från valutor, råvaror och tullar
 • Fortsatta utmaningar på största marknaden Nordamerika men tillväxtmarknader driver tillväxten
 • Konsolidering av tillverkning i Nordamerika och Latinamerika ger kostnadsbesparingar
 • Stark balansräkning, i princip obelånad, som möjliggör antingen M&A eller utskiftning i form av aktieutdelning
 • Aktien har rekylerat överraskande mycket på förnyad oro kring nya handelstariffer. Det har skapat ett bra köpläge
 • Avknoppning av Professionella produkter kommer synliggöra betydande övervärden
 • Carnegie Analys rekommenderar köp med riktkursen 295 SEK.

  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 29 april kl. 06:26.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.