Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Ferroamp AB (publ)

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA (inkl. District of Columbia) Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Vitryssland eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt, är förbjuden, eller annars strider mot tillämpliga regler i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd.