Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av Carnegie Investment Bank (publ):s (”Carnegie”) webbplats endast avsedd och tillgänglig för personer som är bosatta och befinner sig i Sverige, Danmark, Finland eller Norge samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk, dansk, finsk eller norsk rätt.