Ersättningsprinciper

Carnegies ersättningsmodell syftar till att stödja en framgångsrik och långsiktig utveckling av koncernen. Vidare ska systemet premiera individuella prestationer och uppmuntra till ett långsiktigt värdeskapande i kombination med ett balanserat risktagande.

Ersättningsmodell

Kompetenta och engagerade medarbetare är nyckeln till att skapa värde för Carnegies kunder och därmed bidra till bolagets långsiktiga utveckling och framgång. För att lyckas med att attrahera, motivera och behålla medarbetare erbjuder Carnegie en konkurenskraftig ersättningsmodell. Ersättningsmodellen stödjer ägarnas långsiktiga mål och bygger på en balans mellan fast och rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen är ett verktyg för att säkerställa att de anställdas insatser går hand i hand med de affärsmål som ägarna och styrelsen beslutar om. Kombinationen av ersättningskomponenter och uppskjutande av ersättningar stödjer långsiktig värdetillväxt och en sund riskkultur. Ersättningskomponenterna är fast ersättning (lön) och andra förmåner inkl. pensionsförmåner samt rörlig ersättning.

Ersättningspolicy

Carnegies styrelse har fastställt en ersättningspolicy som omfattarsamtliga anställda i koncernen. Policyn baseras på en riskanalys somgenomförts av koncernens riskfunktion under ledning av koncernriskchefen,CRO. Policyn revideras årligen och i detta arbete bistårpersonalavdelningen och finansfunktionen på koncernnivå.

Fast ersättning

Fast ersättning är basen i ersättningsmodellen. Den fasta lönen baseras på ett flertal parametrar, till exempel den anställdes kompetens, ansvar och långsiktiga insatser. Carnegie bevakar utvecklingen på arbetsmarknaden för att behålla sin position som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare.

Rörlig ersättning för koncernen som helhet och till respektive enhet

Den totala avsättningen till rörlig ersättning för koncernen som helhet baseras i huvudsak på det riskjusterade rörelseresultatet. Utifrån det riskjusterade helårsresultatet förbereder VD ett förslag på allokeringav rörlig ersättning till varje enhet baserat på:
■ I vilken grad enheterna har uppnått sina verksamhetsmål
■ Branschpraxis avseende balans mellan fast och rörlig ersättning för de yrkeskategorier som är verksamma inom enheterna
■ Risktagande och riskhantering inom enheterna

Förslaget, jämte en analys av detta utifrån ovan nämnda faktorer,föredras av VD i styrelsens ersättningskommitté.

Ersättningskommittén beaktar särskilt de risker som kan vara förknippade med förslaget i syfte att säkerställa att detta är i linje med koncernens önskade risknivå. Vidare analyseras hur förslaget påverkar Carnegies finansiella ställning, både vid bedömningstidpunkten och framöver. Analysen tar sin utgångspunkt i de prognoser som används i den interna kapitalutvärderingen. Särskild vikt läggs vid att de kapitalmål styrelsen beslutat inte ska komma att underskridas. Slutligen görs en bedömning av omdet föreligger någon risk för intressekonflikter och – om så är fallet hur dessa ska hanteras. Rekommendationen från ersättningskommittén utgör grunden för styrelsens slutgiltiga beslut om rörlig ersättning.

Utvärdering av prestation på individnivå

Carnegie har en koncerngemensam årlig process för att utvärdera varje medarbetares prestation. Utvärderingen sker mot i förväg uppställda mål och omfattar både finansiella och icke finansiella områden. Eventuell tilldelning av rörlig ersättning och eventuell ökning av fast lön styrs av uppfyllande av individuella mål, enhetens samt koncernens resultat.

Särskilt reglerad personal

Baserat på Finansinspektionens riktlinjer samt EBAs tekniska standarder har Carnegie identifierat så kallad särskilt reglerad personal, det vill säga medarbetare som utövar ett väsentligt inflytande på bolagets risker som kan medföra att resultatet eller den finansiella ställningen försämras avsevärt. Kretsen av särskilt reglerad personal består bland annat av:
■ Verkställande ledningen
■ Medarbetare i ledande strategiska befattningar
■ Anställda med ansvar för kontrollfunktioner
■ Risktagare enligt de definitioner som gäller enligt det externaregelverket

För denna grupp skjuts 40-60 procent av den rörliga ersättningen upp i tre till fem år. Den uppskjutna delen kan innehållas om kriterierna som satts upp i samband med beslutet om rörlig ersättning inte uppfylls. För denna grupp gäller även att den rörliga ersättningen inte får överstiga den fasta ersättningen.

Medarbetare inom kontrollfunktioner

Kriterierna för rörlig ersättning rörande medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner är utformade för att säkerställa deras integritet ochoberoende, vilket bland annat innefattar att ersättningen är oberoende av de enheter som kontrolleras.

Uppföljning och kontroll

Internrevisionen genomför årligen en oberoende granskning av att koncernens ersättningar följer ersättningspolicyn samt överensstämmer med regulatoriska krav och återrapporterar till styrelsen senast i samband med att årsredovisningen fastställs.

Delägande

Carnegie Holding ägs till 24,7 procent av medarbetare i Carnegiekoncernen. Personalägandet är en viktig komponent för att skapa engagemang för hela bolagets utveckling och för att säkerställa att medarbetarna har samma incitament som ägarna av långsiktigt värdeskapande. Det finns inga pågående incitamentsprogram där medarbetare får ersättning i form av aktier eller optioner.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.