Hållbarhet

Ekonomisk tillväxt fordrar tillgång till kapital. Detta gäller för samhället som helhet, bolaget som står inför en börsintroduktion, såväl som för den enskilda entreprenören i början av sin tillväxtresa. Det är i sin tur den avkastningssökande investerarens kapital som möjliggör denna tillväxt. Kunskap och kapital behöver således en mötesplats. Därför finns kapitalmarknader. Därför finns även Carnegie. I vår roll som intermediär sammanför och rådger vi finansmarknadens köpare och säljare. Utifrån denna position vill vi fortsätta att bidra till en välfungerande och hållbar nordisk kapitalmarknad.

Rollen som intermediär på finansmarknaden aktualiserar även kapitalmarknadsfrågor bortom Carnegies traditionella affär. Varje år engagerar vi oss exempelvis i att hjälpa svenska entreprenörer att förverkliga sin tillväxtpotential i och med initiativet Framtidens Entreprenör. Där använder vi Carnegies unika mötesplats mellan kunskap och kapital för att skapa ett dynamiskt forum där entreprenörer och investerare kan mötas. 

I grunden har många aktörer legitima intressen i en så mångfacetterad och samhällsviktig verksamhet som Carnegies. Våra naturliga nyckelintressenter innefattar samhället, kunder, medarbetare och våra ägare. Varje intressent bidrar med ett unikt perspektiv och specifika förväntningar på Carnegie.

Förväntningar som vi har ett ansvar att leva upp till. 

Samhälle

Kreditgivande företag och kapitalförvaltare fyller en viktig funktion i samhällets kapitalförsörjning. Det ligger dessutom i samhällets intresse att det finansiella systemet i sin helhet fungerar på ett säkert och effektivt sätt. Ur ett samhällsperspektiv ställs därför strikta krav relaterade till riskhantering och regelefterlevnad. Carnegie agerar dessutom rådgivare vid en majoritet av alla börsintroduktioner i Norden, vilket aktualiserar vår betydelse även för bolagssektorn och handelsplatserna på de marknader där vi verkar.

Kund

Carnegie är rådgivare åt företag, exempelvis vid kapitalanskaffningar, strukturaffärer och börsintroduktioner, samt åt institutioner och privatpersoner vid värdepappersaffärer och i förmögenhetsförvaltning. Utöver att möjligöra hög avkastning förutsätts Carnegie undantagslöst agera kompetent, etiskt och med hög intregritet. 

Medarbetare

Carnegie strävar efter attrahera, behålla och utveckla medarbetare som motiveras av bolagets ambition att möta kundernas förväntningar. Verksamheten bygger på personalens kompetens, engagemang och kundfokus. Därför måste Carnegies organisation motsvara våra anställdas höga krav och bidra till deras professionella och personliga utveckling.

Ägare

Carnegie tillvaratar sina ägares intressen genom att uppnå deras avkastningskrav och säkerställa ett långsiktigt värdeskapande i ett sunt och stabilt bolag. Detta fordrar i sin tur en förståelse för sin samtid och omvärld. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.