Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Styrning, ledning och kontroll i Carnegie fördelas mellan ägare, styrelse samt den verkställande direktören. Carnegie har även ett antal interna kontrollfunktioner. Carnegies olika verksamheter följer de regler och rekommendationer som gäller i de länder där Carnegie är verksamt. 

Styrningen inom Carnegie regleras av ett antal interna policydokument och instruktioner som granskas och uppdateras årligen av styrelsen. Härutöver finns detaljerade interna regelverk som styr Carnegies affärsverksamhet.

Carnegie Holdings verksamhet är att direkt eller indirekt äga, förvalta, ställa säkerhet och ge lån till bankrörelse och andra koncernföretag med anknytning till finansiell verksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. All operativ verksamhet inom Carnegiekoncernen sker inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Carnegie ägs av Altor Fund lll och personalen genom Cibvestco AB.  

Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta koncernens angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsen fastställer de övergripande målen och strategin för verksamheterna, följer upp den finansiella utvecklingen, säkerställer tillfredsställande riskkontroll och efterlevnad av lagar och regler, utser VD och utvärderar fortlöpande den operativa ledningen, samt säkerställer att den externa informationsgivningen präglas av öppenhet och saklighet. Styrelsen har också det slutgiltiga avgörandet vid utseende respektive entledigande av koncernens riskchef. Arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och VD beslutas årligen bland annat genom styrelsens arbetsordning och instruktion för VD.

Styrelsearbetet följer en årlig plan som innebär att styrelsen regelbundet följer upp och utvärderar verksamheten utifrån de av styrelsen bestämda målen och riktlinjerna. En del av detta arbete är också att följa den löpande verksamhetens risker, kapital- och likviditetssituation samt den interna kapitalutvärderingsprocessen (IKU) och andra stresstester. Inom ramen för styrelsearbetet genomförs även löpande fördjupning och kompetensutveckling kring konkurrens- och omvärldsbevakning, de olika verksamheterna i koncernen, större projekt samt nya regelverk.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.